❝...❞

INFOBREVSREGISTERBESKRIVNING

REGISTERBESKRIVNING

Personuppgiftslag (523/99) 10§
Laatimispvm. 12.4.2015

1. DEN REGISTERANSVARIGE

Namn: Open Heaven rf
Postadress: Skärgårdsvägen 1808, 21600 Pargas

2. REGISTERÄRENDENAS HANDLÄGGARE OCH/ELLER KONTAKTPERSON

Namn: Anne Aalto, e-post: anne.maria.aalto(at)gmail.com

3. REGISTRETS NAMN

Open Heaven -informationsresgister

4. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER (REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL)

Informationsregistret fungerar som ett kontaktuppgiftsregister över de personer som begärt information om Open Heaven rf:s verksamhet Registret innehåller personers kontaktuppgifter, vilka personerna i fråga överlåtit till Open Heaven rf. - informerande om Open Heaven rf:s evenemang och verksamhet - informerande om evenemang som ordnas av samarbetspartners - skickande av ändamålsenliga nyhetsbrev - andra liknande ändamål

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registret kan innehålla följande information: kontaktuppgifter, som: – För- och efternamn - näradress, postnummer och postanstalt - telefonnummer och e-postadress - andra med personens tillstånd samlade uppgifter Känsliga uppgifters behandling sker endast mest personens entydiga tillstånd.

6. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Personens ägen anmälan (via telefon, brev, e-post, internet, i person, eller på annat motsvarande sätt).

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE OCH ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Personuppgifter utlämnas inte till direktmarknadsföring och inte heller till utomstående.

8. PRINCIPER FÖR SKYDDET AV REGISTRET

ADB-register: Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och uppgifterna överlåts inte åt andra än föreningens personal, och då endast enligt behov. Registret är skyddat med användaruppgifter. Systemet är tillbörigt skyddat.

9. UPPDATERING / BORTTAGNING AV PERSONUPPGIFTER

Personens uppgifter kan tas bort från kontaktuppgiftsregister på begäran (via telefon, med brev, med e-post eller via web-sidorna), om uppgifterna inte behövs mera eller om uppgifterna är föråldrade.
Ange Lösenord: